strážci hranic-FS Fukov a SNB z Království u Šluknova (J.Marek, Smrt v celním pásmu)

1918-1938

1939-1945

1945-1948

prameny

odkazy

kniha hostů

úvod

e-mail

1945-1948

"Ministerstvo financí oznamuje všem příslušníkům finanční stráže v zemi České a Moravskoslezské, že se v zájmu finanční správy znovuzřizují oddělení a inspektoráty finanční stráže ve všech místech, ve kterých byly 1.září 1938…" I když byla tato zpráva v tisku zveřejněna 25.května 1945, mnoho finančníku stálo na místech, odkud byli v roce 1938 vyhnáni, již dříve. Ostraha hranic se v počátcích zajišťovala různě. V některých oblastech došlo k rychlému doplnění počtu financů nutných k ochraně celního pásma, ale na některých odděleních byla situace opačná. V těchto místech se služba zajišťovala improvizací-výpomocí bývalých vězňů, vracejících se zpět do své země, dobrovolnou pomocí českých občanů žijících v okolí… Stejně tak výzbroj hraničářů, hlavně v prvních poválečných dnech, tvořila pestrobarevnou mozaiku zbraní.
       Na hranicích bylo v těchto dnech rušno. Velké množství lidí se vracelo do své vlasti, ze které byli na několik let vyhnáni. Naopak druhým směrem proudil dav lidí, kteří se během války dostali do Československa jako vězni v nacistických táborech, nebo se zde ocitli jiným způsobem. Nyní se všichni, šťastní z konce války, vraceli domů. Konec války ale také do pohraničí přivedl spoustu podivných existencí. Ať už šlo o schovávající se příslušníky jednotek SS, či po odsunu Němců v liduprázdném pohraničí pohybující se loupeživé bandy. Pozůstatkem nacismu byla organizace Werwolf-vlkodlaci. Německá podzemní síť, která odmítala akceptovat porážku nacistů. Ještě během roku 1945 byla tato organizace rozprášena, přestože i v pozdějších letech došlo k nálezům maskovaných a dobře zásobovaných skladišť zbraní a munice, šlo již pouze o připomínku krátkého působení tohoto hnutí. Proti těmto narušitelům pohraničí zasahovaly také ostatní bezpečnostní složky, kterým dělali průvodce finančníci, protože zde z předválečné služby znali doslova každý kámen. Do čtyř měsíců po ukončení války došlo k zadržení většiny nacistických narušitelů a zklidnění situace v pohraničí.
       "Finanční stráž prokázala plně svou spolehlivost, pohotovost a osobní statečnost i obětavost, neboť byla v nejtěžší době jediným reprezentantem státní správy na nejexponovanějším místě hranic odkázána sama na sebe. Včasným zaujetím svého místa a nepřetržitým střežením hraničních přechodů zabránila vývozu cenin v miliónových hodnotách." K tomuto elaborátu MNO o obsazení pohraničí není třeba nic dodávat.
       Jak již bylo zmíněno v části 1918-1938, služba v pohraničí nepatřila k lehkým povoláním a pro členy FS to také mimo jiné znamenalo samotu. Po odsunu Němců nabyl tento problém ještě větších rozměrů, něž v předcházejících letech. Nebylo výjimkou, že jedinými obyvateli vesnic bylo pouze několik finančníků a jiných státních zaměstnanců.
       Bohužel pro finanční stráž, čas jejího konce se pomalu přibližoval. Zkušení hraničáři byli vychováni demokratickým Československem a představu o komunistech jim pomohli rozšířit kolegové, kteří se vrátili z Podkarpatské Rusy. Proto také většina finančníků komunistické ideologii nepodlehlo a často se aktivně angažovalo v jiných stranách. Nejdřív bylo vyhozeno 125 nejaktivnějších členů Národně socialistické strany. Několik příslušníků finanční stráže odešlo do exilu. Dne 11.března 1938 došlo na ministerstvu vnitra k pracovní schůzce, jejímž úkolem bylo "sloučení pohraničních útvarů SNB a finanční stráže a návrh na vytvoření jednotné pohraniční stráže SNB". Zastánci FS navrhovali všechny členy finanční stráže do 45 let automaticky převést do PS-SNB v odpovídajících hodnostech. To se ovšem komunistům nelíbilo, protože by se tím financové dostali nad služebně mladší a komunistům oddané strážmistry SNB. Zákon č.275 z 2.prosince 1948 o přenesení působnosti finanční stráže na Sbor národní bezpečnosti tyto problémy "vyřešil". V první fázi bylo 2000 mladých příslušníků FS převedeno k SNB, ale postupně byla drtivá většina z nich stažena do vnitrozemí, kde byli propuštěni.
       To byla odměna sboru FS za obětavou a namáhavou službu na hranicích, kde většina z financů obětovala nejlepší roky svého života pro zachování demokracie a svobody ve střední Evropě.

Dekret presidenta republiky č.86 ze dne 2.října 1945 o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezké a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníka finanční stráže

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§1. V zemích České a Moravskoslezské se obnovuje finanční stráž.
§2. (1)Příslušníci finanční stráže, kteří byli po 29.září 1938 převedeni do jiných oborů veřejné služby, převedou se podle platných předpisů zpět na místa orgánů finanční stráže, jsou-li způsobilí pro službu ve sboru finanční stráže.

(2)Zřízeneckým čekatelům a pomocným zřízencům finanční stráže přijatým do 29.září 1938 promíjí se úspěšné absolvování cvičného kurzu pro finanční stráž [§ 17,písm c) vládního nařízení ze dne 19.prosince 1930, č.200 Sb., kterým se provádějí předpisy o organisaci finanční stráže a upravují jejich služební a některé platové poměry].
§3. Služební a platové poměry příslušníků finanční stráže upraví vláda nařízením podle obdoby předpisů o služebních a platových poměrech četnictva a policie s odchylkami vyplývajícími ze zvláštní povahy služby finanční stráže.
§4. Ministr financí se zmocňuje, aby na dobu potřeby zřídil vrchní inspektoráty finanční stráže a vymezil jejich místní a věcnou působnost v rámci všeobecné působnosti finanční stráže.
§.5 Dnem účinnosti tohoto dekretu zrušuje se v oboru finanční stráže použivatelnost ustanovení §§ 8, 10 a 11 vládního nařízení ze dne 26.září 1940 Sb. z roku 1941, o pomocné finanční službě výkonné.
§.6 Ustanovení §3 nabývá účinnosti dnem vyhlášení; ostatní ustanovení tohoto dekretu nabývají účinnosti dnem 5.května 1945, platí jen v zemích České a Moravskoslezské a povede je ministr financí.

Dr. Beneš v.r.
Fierlinger v.r.
Dr. Šrobár v.r.

Zákon č.275 ze dne 2.prosince 1948, kterým přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu sbor národní bezpečnosti.

Národní shromáždění se usneslo na tomto zákoně:
§ 1.Působnost, která přísluší v celním pásmu finanční stráži, přechází, s výjimkou výkonu pomocné služby u celních úřadů na Sbor národní bezpečnosti;další výjimky může vláda stanovit nařízením.
§ 2. Výkon služby podle § 1 upraví vláda nařízením. Dokud se tak nestane, platí dosavadní předpisy se změnami plynoucími z tohoto zákona.
§ 3. Ministr vnitra určí po dohodě s ministrem financí, kteří příslušníci finanční stráže budou převedeni do Sboru národní bezpečnosti, a upraví podrobnosti tohoto převodu.
§ 4. (1)Tento zákon nabývá platnosti dnem 1.ledna 1949. Přípravy k jeho provedení lze však učiniti již před tímto dnem;zejména mohou býti vydána již před tímto dnem vládní nařízení podle § 1 a 2 a učiněna opatření podle § 3.

(2)Tento zákon provedou ministři vnitra a financí.

Gottwald v.r.
Dr. John v.r.
Zápotocký v.r.
Nosek v.r.
Ďuriš v.r.
za ministra Dr. Dolanského.